• Ngày

  14.01.2022

 • Khách

  Mrs.Linh & Mr.Hậu

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  TP. Hồ Chí Minh

 • Năm

  2022

◤𝐂𝐨́ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 – 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐠𝐚̆́𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐮◥
Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣, đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑦́. 𝐿𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎̣̆𝑡 𝑟𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑡 𝑘ℎ𝑒 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑜̂𝑚, 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢.
Đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̀, đ𝑜̂𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̂́𝑛, 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑣𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑡𝑎𝑦 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃. 💕