◤𝐒𝐔𝐍𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐘 -𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̃𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢◥
⋙ Dự án: Sunrise City
⋙ Diện tích: 142 m2