• Loại dự án

    Căn hộ

  • Vị trí

    The Antonia

  • Năm

    2023

“𝑋𝑒𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑖𝑚 ℎ𝑎𝑦, 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ, 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 đ𝑎̆́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̛𝑖”
⋙ Project: 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚
⋙ Area: 76.4 sqm
⋙ Style: Parisian mix
⋙ Designed by Hi-Home NL Decor