• Năm

    2024

◖𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐋𝐔𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 ◗

𝑆𝑎̆́𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̀𝑚 𝑐𝑢̛̉𝑎.

𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑒́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢̃, 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑢̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜, 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀.

» Dự án: Masterise Lumiere Riverside

» Diện tích: 73 sqm

» Thiết kế: 𝐇𝐢-𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐍𝐋 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫