• Loại dự án

    Căn hộ

  • Vị trí

    The Antonia

  • Năm

    2023

𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉, 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛.
⋙ Projetct: The Antonia
⋙ Designed by: Hi-Home NL Decor
⋙ Coming soon
●———————————