LỄ KHỞI CÔNG NHÀ PHỐ TÂN BÌNH

𝐷𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒, 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑑𝑜̛̉ 2 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̃ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝐻𝑖-𝐻𝑜𝑚𝑒