• Ngày

  20.10.2021

 • Loại dự án

  Công trình thực tế

 • Vị trí

  Viva Riverside

 • Năm

  2021

◤𝐕𝐈𝐕𝐀 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 – 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠◥
𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̆́𝑡, 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖, 𝑎𝑛 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑐 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑎𝑚 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐𝑎́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑔𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑢̛𝑛𝑔 𝑦́, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑖̀ đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑜𝑎 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑚𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑜̛̉ đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑣𝑎̣̆𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
⋙ Dự án: Viva Riverside
⋙ Diện tích: 69 m2