• Ngày

  06.02.2022

 • Loại dự án

  Căn hộ

 • Vị trí

  River Residences

 • Năm

  2022

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑎́𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 10 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢̉, 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛